informácie pre klienta – finančné sprostredkovanie

V prípade otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujte – cez KONTAKT – FORMULÁR . Ďakujeme

Informácie o finančnom sprostredkovaní – info pre klienta
Prevádzkovateľ tejto web stránky – spoločnosť ZONEKO media s.r.o., so sídlom. Národná 10, 010 01 Žilina IČO: 48265055, DIČ: 2120108474, je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti viazaného finančného agenta, Reg. číslo NBS: 242420 a je zapísaná v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. (ďalej aj len ako „viazaný finančný agent“). Naša spoločnosť ZONEKO media s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s jednou finančnou inštitúciou a to spoločnosťou Ahoj, a. s.so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava IČO: 48 113 671, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6128/B (ďalej len Ahoj, a. s. Táto zmluva má výhradnú povahu. Kvalifikovaná účasť osoby, s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 6 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej ako „Zákon o finančnom sprostredkovaní“), alebo osoby ovládajúcej túto osobu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančného agenta.

Finančná inštitúcia, ktorou je, Ahoj, a. s. nemá účasť na základnom imaní a hlasovacích právach viazaného finančného agenta. Kvalifikovaná účasť finančného agenta na základnom imaní alebo na hlasovacích právach osoby, s ktorou má zavretú zmluvu podľa § 6 Zákona o finančnom sprostredkovaní. Viazaný finančný agent nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach Ahoj, a. s. – ako finančnej inštitúcie. Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania a názov a adresa orgán dozoru, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha. Na postup pri vykonávaní finančného sprostredkovania, ktorý je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi je možné podať sťažnosť adresovanú finančnej inštitúcii ktorou je spoločnosť Ahoj, a. s. Písomnú sťažnosť je možné poslať aj na orgán dohľadu ktorým je Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava (ďalej len „NBS“) v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní. Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácií a doplnení niektorých zákonov alebo spotrebiteľským rozhodcovským konaním. Výšku poplatkov a výšku akýchkoľvek platieb iných ako bežných platieb za finančnú službu spolu s informáciou o každej takejto platbe súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou. Špecifikácia poplatkov a iných nákladov sprostredkovaného spotrebiteľského úveru bude uvedená vo Formulári pre štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere ktorý Vám bude predložený pre uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Existencia akéhokoľvek peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma finančný agent od inej osoby ako klient.

Na základe písomnej požiadavky klienta finančný agent poskytne informáciu o výške peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia. Finančný agent prijíma odplatu za sprostredkovanie finančnej služby od finančnej inštitúcie. Táto odplata nesmie brániť povinnosti sprostredkovateľa konať v záujme klienta podľa zásad poctivého obchodného styku a povinností konať s odbornou starostlivosťou. Na základe požiadavky klienta bude klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný aj o výške odmeny finančného agenta. Predpokladaná odmena finančného agenta pri sprostredkovaní spotrebiteľského úveru, ktorý spotrebiteľovi spotrebiteľský úver priamo sprostredkoval a predpokladaný percentuálny podiel odmeny finančného agenta pri sprostredkovaní spotrebiteľského úveru z celkovej výšky spotrebiteľského úveru bude klientovi oznámená na základe osobitného Formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úver. Právne následky uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere (zmluvy o poskytnutí finančnej služby) a systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie a ďalšie informácie týkajúce sa zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

Právnym následkom je vznik práv a povinností klienta a finančnej inštitúcie vyplývajúcich z uzavretej zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Najmä povinnosť finančnej inštitúcie poskytnúť spotrebiteľský úver a tomu zodpovedajúca povinnosť klienta spotrebiteľský úver vo forme dohodnutých splátok vrátiť, zaplatiť úroky a splniť ďalšie povinnosti z predmetnej zmluvy vyplývajúce. Viac informácií o finančnej službe bude uvedených vo Formulári pre štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere.

Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska. Klientovi bude súčasne pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere so spoločnosťou Ahoj, a. s. (zmluve o poskytnutí finančnej služby) poskytnutý v písomnej forme formulár o finančnom sprostredkovaní, ktorý bude obsahovať:– všetky informácie podľa § 32 a 33 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní,– dotazník za účelom zistenia a zaznamenania požiadaviek a potrieb klienta, jeho skúseností a znalostí týkajúcich sa príslušnej finančnej služby a o jeho finančnej situácii, a to s ohľadom na povahu finančnej služby– vyhlásenie klienta v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní– vyhlásenie o vhodnosti požadovanej finančnej služby.

TEL. kontakt 0911 744 588

Autorizovaný predajca AHOJ pôžička od Ahoj, a.s.  v rámci SR

Spracovanie vašej žiadosti cez internet alebo osobne v rámci SR