Osobné údaje

 Vaše osobné údaje sú spracované citlivo a chránime vaše súkromie. 

Informácia o ochrane osobných údajov

PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie súvisiace s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Správcom a prevádzkovateľom stránok je spoločnosť ZONEKO media s.r.o. Národná 10, 010 01 Žilina, IČO: 48265055, telef. kontakt : 0911 744 588

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca – určujeme, aké budú osobné údaje budú spracovávané, za akým účelom, ako dlho a komu budú prípadne odovzdávané a ďalej spracované. Naša spoločnosť spracováva osobné údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („zákon“)Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Pri poskytovaní našich služieb spracúvame tieto kategórie osobných údajov, či už vo fáze žiadosti o poskytnutie úveru, alebo pôžičky, alebo vo fáze podpisu zmluvných dokumentov súvisiacich s poskytnutým úverom, alebo pôžičkou.

Spracovávame nasledovné údaje:

– identifikačné údaje ako napríklad meno, priezvisko, údaje z občianskeho preukazu, štátne občianstvo, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, pohlavie, fotografia
– kontaktné údaje ako napríklad poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
– ostatné údaje ako napríklad rodinný stav, počet detí, spôsob bývania
– daňové informácie súvisiace s vaším podnikaní ako sú DIČ, daňový status
– údaje týkajúce sa pracovného zaradenia, stupeň vzdelania, názov zamestnávateľa, pozícia, výška mzdy
– údaje o finančnej situácii– ostatné údaje, získané pri našej vzájomnej komunikácií prostredníctvom našich obchodných miest
– návštevy kancelárie, webových stránok, aplikácií, počas telefonického hovoru, zaslanej e-mailovej komunikácie.

Účel spracovávania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame za účelom:

• uzatvorenia žiadosti o pôžičku, alebo úver, posúdenie bonity žiadateľa, uzatvorenie zmluvy o úvere, alebo pôžičke, kontaktovania záujemcu o získanie úveru alebo pôžičky
• spracovania a vedenia účtovníctva a vyhotovovania účtovných dokladov, fakturácie služieb poskytnutých na základe zmlúv, evidencia poštových zásielok

Vaše osobné údaje sú dôležité pre vznik zmluvného vzťahu, keďže sú nevyhnutnou náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi vami , našou spoločnosťou a treťou stranou, ktorá poskytuje úvery a pôžičky.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu uchovávame po dobu 10 rokov od ich poskytnutia. Po skončení tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

 

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate.
Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Viac o súboroch cookies je uvedené na našich webových stránkach.

Prístup k osobným údajom

Osobné údaje spracovávame zákonným a transparentným spôsobom.

Vaše osobné údaje môžu byť čiastočne alebo úplne sprístupnené spolupracujúcim subjektom, sprostredkovateľom a dodávateľom služieb

• účtovná firma
• poskytovatelia webovej, serverovej, cloudovej a IT služby
• poskytovatelia reklamných služieb a marketingu
•AMICO Finance a.s. ako poskytovateľ pôžičiek a úverov
•Zinc Euro, a.s. ako poskytovateľ pôžičiek a úverov

Poskytnuté osobné údaje budú v rozsahu nevyhnutnom pre výkon ich práce, alebo práv, ktoré budú dojednané v písomnej zmluve, ktorá je uzatvorená s daným subjektom, pričom každý takýto subjekt má povinnosť zachovávať mlčanlivosť.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú primeranú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv.

Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás telefonicky 0911744588 alebo poštou na adresu spoločnosti – ZONEKO media s.r.o, Národná 10, 010 01 Žilina a to doporučenou poštovou zásielkou.

 

– právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
– právo na prístup, môžete nás kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme údaje v zákonnej lehote o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
– právo na doplnenie a zmenu
– ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek osobné údaje budú neaktuálne, nepresné alebo neúplné, máte právo na opravu osobných údajov.
– právo na obmedzenie spracovania
– ktoré môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)– právo na prenosnosť – Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v počítačovo čitateľnej podobe.
Na zabezpečenie tohto práva potrebujeme primeranú lehotu.– právo na výmaz (právo na zabudnutie ). V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje od seba / zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh.
Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme primeranú lehotu. Toto právo je však potrebné posudzovať z pohľadu všetkých relevantných okolností, nakoľko môžeme mať určité právne, regulačné daňové povinnosti, čo môže mať vplyv na vašu žiadosť o výmaz. Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https ://dataprotection.gov. sk/uoou/sk

Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v našej spoločnosti, prípadne informácie je telefónne číslo 0911 744 588 ( prípadne zaslanie stručnej SMS správy na uvedené tel. číslo  – aby sme vedeli odpovedať na vašu otázku)

ĎAKUJEME